Fellesdel

Avviksmelding

4.7.4 Dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom

PROSEDYRE

Kap 4 Personal

D-4.7.4

Dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom 

DEKNING AV SYKEPENGER I ARBEIDSGIVERPERIODEN VED KRONISK SYKDOM

1. Hensikt og omfang

Å sikre at ansatte og arbeidsgivere er kjent med muligheten og framgangsmåten for å få dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren
Ansatte med kronisk sykdom og ledere med arbeidsgiveransvar er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1 Søknad til NAV

Dersom en arbeidstaker har en langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstaker eller arbeidsgiver søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden, se folketrygdloven § 8-20.

Du søker da om at arbeidsgiver får unntak fra arbeidsgiveransvar til en arbeidstaker som lider av langvarig eller kronisk sykdom, se søknadsprosedyre her. NAV avgjør søknaden og gir arbeidstakeren og arbeidsgiveren melding om vedtaket.

3.2 Saksbehandling og vedtak

Etter at nødvendige opplysninger er innhentet fatter NAV vedtak.  Blir søknaden innvilget, får avgjørelsen virkning fra den dag søknaden kom inn til NAV. 

3.3 Plikt til å melde om bedring i helsetilstanden

Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvaret gjelder for en tidsbestemt periode. Arbeidstakeren plikter å melde fra til NAV-kontoret sitt om enhver bedring i helsetilstanden som kan medføre at vilkårene for unntak ikke lenger er til stede. 

3.4 Krav om refusjon

Dersom søknaden blir innvilget kan arbeidsgiveren kreve å få sykepengene refundert av NAV for alle sykdomsfravær uansett diagnose.   

Arbeidsgiver skal ikke vente med å sende inn krav om refusjon til søknad om fritak er ferdigbehandlet, men fortløpende sende inn krav for å unngå at fraværsperioden foreldes. 

Krav om refusjon må settes frem på eget skjema, og det må fremsettes eget krav for hver enkelt fraværsperiode. Sykepenger i arbeidsgiverperioden kan refunderes for inntil tre måneder forut for den måneden krav om refusjon settes frem, jf. folketrygdlovens § 22-13. 

Ved sykemelding utover egenmeldingsperioden på 16 dager, må du sende inntektsmelding som ved vanlig sykemelding. Se mer info om inntektsmeldingsskjema her.  

3.5 Feriepenger

Feriepenger av utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden refunderes til arbeidsgiver innen utgangen av mai året etter opptjeningsåret.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
08.07.2021