Fellesdel

Avviksmelding

4.5.12 Forsikringsordninger for ansatte

DOKUMENT

Kap 4. Personal

D-4.5.12

 

Forsikringsordninger for ansatte

FORSIKRINGSORDNINGER FOR ANSATTE

Punktene under er hentet fra Lønnavtale for ansatte i Normisjon (LA)

2.3 Forsikringsordninger

2.3.1 Forsikringsordninger som gjelder alle ansatte (inkludert utsendinger til samarbeidsland)

2.3.1.1 Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring er en dødsrisikoforsikring, som kommer til utbetaling til etterlatte både ved sykdom og ulykke som dødsårsak. Utbetalingen nedtrappes gradvis i tiden mellom 51 og 60 år, deretter stabilt fram til pensjonsalder, dersom ikke annen avtale er gjort.

Misjonærektepar er innmeldt i gruppelivsforsikringen hver for seg med hver sin stillingsbrøk. Det vil være differensiert utbetaling etter stillingsstørrelse. Se egne forsikringsvilkår; Gruppeliv. Forsikringsvilkårene for dette og de følgende punktene kan fås ved henvendelse til KNIF Trygghet eller Normisjons personalavdeling.

2.3.1.2 Uførekapital

Uførekapital er en kontant utbetaling når arbeidsinntekten faller bort på grunn av varig og vesentlig bortfall av evnen til å ta inntektsbringende arbeid. Forsikringen gir en engangsutbetaling til arbeidstaker ved varig ervervsuførhet på minst 50 prosent, som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden. Se egne forsikringsvilkår; Uføredekning.

Ansatte som slutter i Normisjon har anledning til å tegne Fortsettelsesforsikring i forhold til Gruppeliv og Uførekapital for egen regning. Mer informasjon om dette og skjema, se vedlegg under pkt.6.

2.3.1.3 Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikringen dekker en lovpliktig kollektiv yrkesskadeforsikring for arbeidstakere ved skade/sykdom som følge av arbeidsforholdet. Forsikringen gjelder i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. I tillegg dekker forsikringen ulykkesskade på direkte reise mellom hjem og arbeidssted (tur/retur). Se egne forsikringsvilkår; Yrkesskade.

2.3.1.4 Personalulykke fritid

Denne forsikringen er en påbygning på Yrkesskadeforsikringen og er tilpasset den. Forsikringen gjelder bare i fritiden.

2.3.2 Forsikringsordninger som bare gjelder ansatte i Norge

2.3.2.1 Helårs kollektiv reiseforsikring – tjenestereise

Forsikringen gjelder reisegods, reiseulykke, reisesyke, reiseansvar, avbestilling med mer. Forsikringen gjelder for reiser på inntil 60 dagers varighet. Se egne forsikringsvilkår; Helårs kollektiv reiseforsikring – tjenestereise.

2.3.3 Forsikringer som bare gjelder utsendinger til samarbeidsland

2.3.3.1 Forsikringsordning for utestasjonerte

Forsikringsordningen for utestasjonerte er en reiseforsikring for reise/opphold utenfor Norge i mer enn 60 dager, forsikring av innbo og løsøre i hjemmet på tjenestestedet, forsikring i forbindelse med naturskade, innbrudd, ran og overfall, sykdom, evakuering, med mer. Forsikringen omfatter personlig reisegods/bagasje, det vil si personlige eiendeler som den /de personer som omfattes av forsikringen fører med seg for sitt personlige bruk under reise og opphold i forbindelse med reisen. Se egne forsikringsvilkår med sikkerhetsforsikrifter; Forsikring for utestasjonerte.

Forsikrede må være medlem av folketrygden, frivillig eller pliktig. Denne forsikringen konverteres til vanlig helårs reiseforsikring med tilhørende vilkår på opphold hjemme i Norge i 90 dager når oppholdet er av midlertidig karakter. Dersom oppholdet i Norge er av lengre varighet, kan man tegne tilleggsforsikring.

2.3.3.2 Kollektiv ulykkesforsikring

Dette er en kollektiv ulykkesforsikring som gjelder utsendinger/utestasjonerte/volontører, og er en forsikring som gir erstatning ved død, livsvarig medisinsk invaliditet og av behandlingsutgifter ved ulykkesskade. Forsikringen dekker ikke opphold i Norge eller på private feriereiser. Se særlige forsikringsvilkår; Ulykke.
 
2.3.3.3 Krigsrisikoforsikring

På grunn av den usikre situasjonen som er i Mali for tiden, blir det tegnet krigsrisikoforsikring for alle utsendinger (og besøkende) som skal til Mali.
Personalavdelingen må få beskjed når ansatte eller besøkende skal til Mali for å tegne forsikringen.

5. Referanser

KNIF Trygghet Forsikring
Telefon: 23 68 39 00, e-post: post@kniftrygghet.no
www.kniftrygghet.no

Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr 65 med tilhørende forsikrfter

 

6. Vedlegg

P-4.11.1.4 Fortsettelsesforsikring - Gruppeliv - Uførekapital.

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
16112016