Fellesdel

Avviksmelding

4.5.11.2 Prosedyre for innmelding, regulering

Prosedyre
Kap 4
  Personal

P-4.5.11.2

Innmelding i pensjonsordningen 

INNMELDING I PENSJONSORDNINGEN

1. Hensikt og omfang

Normisjon vil sikre at alle ansatte som oppfyller kravene meldes inn i Normisjons innskuddspensjonsordning hos DNB ASA, slik at ansatte opptjener rett til tjenestepensjon ved oppnådd pensjonsalder eller ved overgang til uførepensjon.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren
Alle linjeledere er ansvarlig for at ansatte meldes inn i Pensjonsordning 

3. Rutiner/fremgangsmåte

Innskuddsordning:
- Ved Normisjon sentralt er det personalkonsulenten som er ansvarlig for innmeldinger, endringer (stillingsstørrelse/lønn) og utmeldinger ved arbeidsforholdet slutt for hovedkontorets ansatte og utsendinger.
- I regioner og forsamlinger er det regionledere og pastorer som er ansvarlig for at innmeldinger, endringer og utmelding finner sted i sin enhet. Unntak gjelder region Nord og region Møre som er avdelinger ved Hovedkontoret. Personalkonsulent ved hovedkontoret gjør dette for dem.

Alle endringer foretas vanligvis gjennom arbeidsgiverportal.

5.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-62?q=pensjon

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19?q=forskrift+om+individuell+pensjon*

6. Vedlegg

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01012012

Versjon: 001

Sist endret:
3.01.2019