Fellesdel

Avviksmelding

4.5.5 Oversikt over lønnsgrupper og lønnstabeller

DOKUMENT

Kap 4. Personal

D-4.5.5

 

Oversikt over lønnsgrupper og lønnstabeller

OVERSIKT OVER LØNNSGRUPPER OG LØNNSTABELLER

Punktene under er hentet fra Lønnsavtale for ansatte i Normisjon (LA)

1.1 Forklaring til lønnsplanen (Lønnsavtalen, pkt 4.1)

Normisjons lønnsplan består av lønnsgrupper med tilhørende lønnstabeller.

Sammen skal disse legge rammer for den enkelte stillingskategori og sikre at den formalkompetanse som stillingen krever, blir ivaretatt på en rimelig måte.

Alle ansatte plasseres i en lønnsgruppe ut fra den stillingskategori de er ansatt i. Ansatte i lønnsgruppe 1 - 6 plasseres i lønnsstige der en tar hensyn til relevant utdannelse og ansiennitet. Det gis ansiennitetsopprykk i samsvar med lønnstabellen inntil rammen for den aktuelle gruppen er nådd.

Hver lønnsgruppe legger en ramme for den minstelønn og maksimumslønn den enkelte stillingstype kan nå ved utdannelse og ansiennitet. Generalsekretæren kan utover dette gi et personlig tillegg, jf. 4.6.1.

Det åpnes for at det innenfor samme lønnsgruppe kan være mulig for alle å nå samme lønnsnivå uavhengig av utdannelse, jf. 4.6.2.

Under hver lønnsgruppe henvises det til hvilken arbeidstidsbestemmelse som gjelder for de som plasseres der. 

Ledere i lønnsgruppe 3L1 og 3L2, 7 og 8 plasseres i en lønnsgruppe ut fra den stillingskategori de er ansatt i. Ved lønnsinnplassering skal disse plasseres innenfor lønnsgruppens spenn, ut fra en helhetsvurdering der stillingens art, ansvar, kompetanse og organisasjonens behov vurderes.

1.2 Lønnsgrupper og lønnstabeller i Normisjon (Lønnsavtalen, pkt 4.4)

Ettåringer i Norge

40 % av lønnstrinn 25
Fri bolig m/oppvarming
Eventuell skatt på grunn av fri bolig skal godtgjøres av arbeidsgiver.

Ettåringer i et samarbeidsland

- Ettåringer har to ukers lønn før avreisedato. Lønn som for ettåring i Norge, korrigert med landindeks 
- Fri bolig m/oppvarming
- Eventuell skatt på grunn av fri bolig skal godtgjøres av arbeidsgiver
- Normisjon dekker utgifter til visum, vaksine og helseundersøkelse ved utreise og hjemkomst.
- Ettåringer er dekket av Normisjons forsikringsordninger.
- Ettåringer må selv finansiere ut-/hjemreise, inklusive bagasjeutgifter.

Volontører i et samarbeidsland

Volontører får dekket
- 50 % av utgiftene til forberedelse på Gå Ut Senteret (inntil 2 ukers kurs)
- utgifter til vaksiner og helsesjekk
- boutgifter siste semester dersom volontøren er ute et helt skoleår
Volontører inkluderes i forsikringsordningen for utestasjonerte, samt i vanlig ulykkesforsikring for utestasjonerte, men er ikke dekket av tilleggsdekningen på kollektiv ulykke og annen skadeforsikring.

Flybillett kan dekkes dersom volontøren skaffer 15 faddere/givere innenfor stjernegiverordningen.

 Unge arbeidstakere

 - under 16 år:              70 % av lønnstrinn 25
- mellom 16 og 17 år:    75 % av lønnstrinn 25
- mellom 17 og 18 år:    80 % av lønnstrinn 25

Sesongansatte med turnustjeneste        

Arbeidstid, se 3.3 Ansatte med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

             0      2      4      6      8    10                

 A) Uten fagbrev/uten relevant utd.

 

 B) Med fagbrev/ relevant utd.

 

 25   27      29    31    33      35        

 

 31   32      35   36    37      38  

 

Tillegg for kveld, helg og høytidsdager, se 4.4.1.3

Lønnsgruppe 1                                                                      (lønnsinnplassering 25 – 45)

Arbeidstid, se 3.3 Ansatte i Norge i med gjennomsnittsberegning av arbeidstid
Miljø- og internatpersonale
Leirstedspersonale
Vedlikeholdspersonale                                                       0    2    4     6      8    10    12  16  20    

1    A) Uten fagbrev/ vgs

1    B) Med fagbrev/ vgs eller tilsvaren

26  28  30  32    34  36   38  40  44  

34  36  38  40    42  44   46   --  --

 

 

Lønnsgruppe 2                                                                      (lønnsinnplassering 25 – 43)

Arbeidstid, se 3.3 Kjøkkenpersonale og andre med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
Disse arbeider i tillegg turnus.

Kjøkkenpersonale/Servitører
Andre med definert turnustjeneste                                  0     2      4      6     8   10   12  16   20     

2    A) Uten fagbrev/ vgs

2    B) Med fagbrev/ vgs eller tilsvarende

26  28  30   32   34  36   38  40  44

32  34  36   38   40  42   44   --   --

 

Det gis et tillegg på 2 lønnstrinn ved relevant breddeutdanning i 2B) som f.eks. to relevante fagbrev eller relevant fagskoleutdanning, innenfor yrkesutøvelse av stillingene.

Lønnsgruppe 3                                                                     (lønnsinnplassering 36 – 67)  

Arbeidstid, se 3.3 Gjennongsnittsberegning av arbeidstiden eller 3.5 Lederstillinger innen leirsteds,- skole-, kjøkken og internatdrift
Leirstedsbestyrer uten personal- og økonomiansvar
Kjøkkenleder
Internatleder
Husmor
Husholdsbestyrer
Driftsleder                                                                          0      2      4     6     8     0    12  

3   A) Uten fagbrev/ vgs

3    B) Med fagbrev/ vgs eller tilsvarende

3    L)1 Leirstedsbestyrer og tilsvarende stillinger med personal – og økonomisansvar

3    L)2 Daglig leder i store enheter med omfattende drift og personal- og økonomiansvar

37    39    41    43   45    47   49   

 43    45    47    48   49    50    51

 Ltr.  53 – 59

 L.tr. 53– 68

 

Det gis et tillegg på 2 lønnstrinn ved relevant breddeutdanning i 3 B) som f.eks. to relevante fagbrev eller relevant fagskoleutdanning, innenfor yrkesutøvelse av stillingene.

Lønnsgruppe 4                                                                      (lønnsinnplassering 25 – 48)

Arbeidstid, se 3.2 Ansatte i Norge med fast kontortid 
Regnskapsmedarbeidere
Kontorpersonale uten særskilte krav om utdanning
Administrativt personale                                                 0      2    4    6     8    10   12  16  20

4 A) Uten fagbrev/ vgs

4 B) Med fagbrev/ vgs eller tilsvarende

4 M) Kontorpersonale med selvstendig ansvar

25    27    29    31   33   35   37    39   43   

30   32   34   36    38   40   42   44   --

34   36   38   40    42   44   45   47   --

 

Lønnsgruppe 5

Lønnsgruppe 5 er delt i a og b. Skillet mellom lønnsgruppe 5a og 5b handler om ulike arbeidstidbestemmelser. Den enkelte arbeidstaker innenfor lønnsgruppe 5 må innplasseres i a eller b. Lønnstabellene er like.

Lønnsgruppe 5a                                                                    (lønnsinnplassering 37 – 63)

Arbeidstid, se 3.3 Gjennomsnittsberegning av arbeidstid
Forkynnere
Acta-medarbeidere
Familiearbeidere
Musikkarbeidere
Områdearbeidere
Pastorer/gudstjenesteledere uten personal – og økonomiansvar
Konsulenter i misjonsrettet arbeid
Journalister
Grafikere
Administrasjonsledere på leirsted
Organisasjonssekretærer 
                                                                                                
0    2    4    6    8    10   12   16    

5a    C Mindre enn 3 års utdanning etter                   videregående

5a    D Med 3 års utdanning etter videregående

5a    E1 Minimum 4 års utdanning etter videregående inkludert bachelor

5a    E2 Minimum 5 års utdanning etter videregående uten master (breddeutdanning)

5a    F Master eller tilsvarende

37  39  41  43  45   47   50    52


  41  43  45  47   49   51  54    55     
 
  45  47  49  51   53   55  58    ---  
 
  47  49  51  53   55   57  60    ---    
 
  50  52  54  56   58   60  63    ---

 

 

Lønnsgruppe 5b                                                                    (lønnsinnplassering 37 – 63)

Arbeidstid, se 3.4 Ansatte i særlig uavhengige stillinger   
Konsulenter i misjonsrettet arbeid
Utsendinger til samarbeidsland                                                

                                                                                                 0    2     4     6    8   10   12  16 

   

5b    C) Mindre enn 3 års utdanning etter                   videregående

5b    D) Med 3 års utdanning etter videregående

5b    E)1 Minimum 4 års utdanning etter videregående inkludert bachelor

5b    E)2 Minimum 5 års utdanning etter videregående uten master (breddeutdanning)

5b    F) Master eller tilsvarende

37  39  41  43  45   47   50    52


  41  43  45  47   49   51  54    55     
 
  45  47  49  51   53   55  58    ---  
 
  47  49  51  53   55   57  60    ---    
 
  50  52  54  56   58   60  63    ---

Lønnsgruppe 6                                                                     (lønnsplassering 41 – 63)


Arbeidstid, se 3.6 Pedagogisk personale ved bibel- og misjonsskoler
Lærere, Misjons/Bibelskole                                                        0     2    4   6    8    10    12   

 D) Med 3 års utdanning etter videregående

 E)1 Med 4 års utdanning etter videregående inkludert bachelor

 6 E)2 Minimum 5 års utdanning etter videregående uten master (breddeutdanning)

 F) Master eller tilsvarende

41    43  45  47  49   51    54    

44  46  48  50  52  54   57

46   48   50  52  54   56   59 
 

50   52   54   56   58  60  63   
      

 

Lønnsgruppe 7                                                                     (lønnsspenn 53– 69)

Arbeidstid, se 3.5 Ledere
Leder i forsamling, med personal – og økonomisvar
Adm.leder i region/skole
Inspektør, bibelskole
Regionale Actaledere
Driftssjef Bolig og Gård

Lønnsgruppe 8                                                                     (lønnsspenn 61 – 75)

Arbeidstid, se 3.5 Ledere
Regionledere
Direktører i samarbeidslandene
Rektor, Bibelskole
Seksjonsledere HK
Avdelingsledere HK
Actaleder HK

Lønnsgruppe 9                                                                     Lønn fastsettes av FU

Svarer til 3.6 Ledere  
Administrasjonssjef HK                                  
Generalsekretær HK lk

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

Protokoll for lønnsforhandlingene 2011
Protokoll for lønnsforhandlingene 2012
Protokoll for lønnsforhandlingene 2013
Protokoll for lønnsforhandlingene 2014
Protokoll for lønnsforhandlingene 2015
Protokoll for lønnsforhandlingene 2016

Protokoll for lønnsforhandlingene 2018
Protokoll for lønnsforhandlingene 2019
Protokoll for lønnsforhandlingene 2020
Protokoll for lønnsforhandlingene 2021

Godkjent av:
Generalsekretæren

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 007

Sist endret:
21.10.2021