Fellesdel

Avviksmelding

4.5.4 Prosedyre for lønns- og ansiennitetsberegning

PROSEDYRE

Kap 4. Personal

P-4.5.4

Prosedyre for lønns- og ansiennitetsberegning

PROSEDYRE FOR LØNNS - OG ANSIENNITETSBEREGNING

1. Hensikt og omfang

Å sikre at den enkelte ansatte blir innplassert i riktig lønnsgruppe og med riktig ansiennitet.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Linjeledere er ansvarlig for at ansatte i linjen er kjent med prosedyren
Linjeledere med personalansvar er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1 Overordnet mål og ansvar for lønnspolitikken

Normisjon har som mål å føre en lønnspolitikk som sikrer at de ansatte i organisasjonen har et lønnsnivå og en inntektsutvikling som er i samsvar med samfunnet for øvrig.
Målet med lønnssamarbeidet er at vi skal ha en enhetlig lønnspolitikk for hele organisasjonen, og at lønnsnivået skal være samordnet i en lønnsavtale for sentrale, regionale, lokale og internasjonale stillinger.

Et partssammensatt utvalg, der arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden (NOR-MAF) oppnevner tre medlemmer hver, er ansvarlig for Normisjons lønnssystem og sørger for at dette blir oppdatert ved årlige forhandlinger.

Personalleder er ansvarlig for at lønnsplanen oppdateres i tråd med siste forhandlingsresultat og gjøres kjent for arbeidsgiverne i organisasjonen.

NOR-MAF er ansvarlig for å informere sine medlemmer om forhandlingsresultatet.

Alle arbeidsgivere er ansvarlig for å følge gjeldende lønnsplan.

Punkt 3.2-3.7 nedenfor er hentet fra Lønnsavtale for ansatte i Normisjon (LA):

3.2 Lønn (LA: pkt 4)

Lønnsnivået for den enkelte medarbeider fastsettes etter en samlet vurdering av stillingens art, ansvar, krav til utdanning og kvalifikasjoner, samt organisasjonens behov. Kjønn eller privatøkonomiske forhold er irrelevant ved lønnsfastsettelse.

Lønnsinnplassering skjer ved ansettende myndighet i samråd med personalleder ved hovedkontoret. Normisjon følger Statens hovedlønnstabell. Landsstyret, eller de som landsstyret delegerer fullmakt til, kan i enkelttilfeller benytte lønn som virkemiddel utover det som lønnstabellen legger opp til.  (Innledningen pkt 4)

NOR-MAF’s medlemmer plasseres i en lønnsgruppe ut fra den stillingskategori de er ansatt i. Relevant utdannelse og ansiennitet avgjør hvilket lønnstrinn den ansatte skal plasseres i.

Det gis ansiennitetsopprykk hvert andre år i samsvar med lønnstabellen inntil rammen for den aktuelle gruppen er nådd. Det kan utover aktuelt lønnstrinn være mulighet for å gi et personlig tillegg (se nedenfor).

3.3 Innplassering i gruppe (LA: pkt 4.2.1)

Normisjons lønnsplan opererer med 9 lønnsgrupper. De ansatte NOR-MAF forhandler for, plasseres i en av lønnsgruppene 1 – 8. Innplassering i gruppe foretas av ansettende myndighet i samråd med personalleder ved hovedkontoret.

Utsendinger plasseres i lønnsgruppe ut fra den stillingskategori de er ansatt i, med fratrekk av landindeks for 80% av lønnen. Landindeks er et fratrekk i lønnen fordi man bor i lavkostnad. Det er tatt utgangspunkt i FN’s kostnadsindeks for utestasjonerte.

Landindeksen skal vurderes 2 ganger pr år, 1.april og 1.oktober. Den fastsatte landindeksen er justert i forhold til at bare 80% av lønnen skal indeksreguleres. Det skal ikke trekkes landindeks av feriepenger, fordi det allerede er trukket landindeks av disse pengene.
Denne ordningen med landindeks skal evalueres hvert tredje år.

3.4 Hva slags utdannelse gir grunnlag for lønnskompensasjon? (LA: pkt 4.2.1.1)

- Det er kun relevant utdanning som gir grunnlag for lønnskompensasjon
- Fagbrev teller likt med videregående skole.
- I gruppe 5 og 6 teller et år på bibelskole eller Normisjons høgskoler tilsvarende ett høyskoleår.
- Adjunkt/cand.mag. teller som bachelor.
-  Hovedfag/embetseksamen teller som master.
- Studier fra bibelskoler og Normisjons høgskoler kan i gruppe 1-4 (også i gruppe 5 og 6 dersom året ikke gir uttelling ellers på stigen) gi ett lønnstrinn på alle ansiennitetsnivåer, dog ikke utover rammen for lønnsinnplassering, men slik at den ansatte når toppen av stigen tidligere.

3.5 Beregning av ansiennitet (LA: pkt 4.2.2)

I Normisjon legges det vekt på relevant arbeidspraksis. Hva dette innebærer, må vurderes særskilt for hver enkelt stilling.
Med dette forbehold opptjenes det full ansiennitet i deltidsstillinger på 50 % eller mer. Tidligere lønnet arbeid av minimum 3 måneders varighet (minimum 50 % stilling) etter fylte 18 år gir grunnlag for ansiennitet. Annen relevant praksis i mindre stillinger og tidsrom gis en skjønnsmessig vekting. Tjenesteansiennitet fastsettes ved tiltredelse.

3.5.1 Ved militærtjeneste, teamtjeneste og omsorgsarbeid (LA: pkt 4.2.2.1)

- All militærtjeneste og siviltjeneste gir fullt grunnlag for ansiennitet.
- Befalsskole og avtjent plikttjeneste gir fullt grunnlag for ansiennitet.
- Svangerskapspermisjoner samt studiepermisjoner etter 5.3.2.4 gir fullt grunnlag for ansiennitet.
- Permisjon uten lønn for omsorgsarbeid gir grunnlag for inntil tre års ansiennitet
-  Deltakelse på helårsteam gir fullt grunnlag for ansiennitet
- Ansatte i korttidsstillinger gir fullt grunnlag for ansiennitet

Arbeidstaker har ansvar for å framskaffe fullstendig CV samt bekreftelser fra tidligere arbeidsgivere/tjenestesteder der en krever godskrevet ansiennitet ved tilsetting.

3.6 Personlig tillegg (LA: pkt 4.6.1)

I lønnsgruppe 1-6 gis det mulighet for personlig tillegg på inntil 6 ltr. Kriterier for tildeling vil være markedsforhold og personlige forhold, dvs. kompetanse, innsats og resultater. Hele eller deler av tillegget kan gis på toppen av det lønnstrinnet den ansatte har som følge av utdannelse og ansiennitet. For å få vurdert muligheten for personlig tillegg, skal den ansattes nærmeste leder sende søknad til en innstillingsnemnd bestående av representant valgt av NOR-MAF, personalleder og administrasjonssjef. Generalsekretæren har avgjørende myndighet.

3.6.1 Mulighet for samme lønn innen samme gruppe (LA: pkt 4.6.2)

Det åpnes for at det innenfor samme lønnsgruppe kan være mulig for alle å nå samme lønnsnivå uavhengig av utdannelse. Søknad om innplassering utover de rammene som utdannelse og ansiennitet (og personlig tillegg) gir, sendes av nærmeste overordnet til en innstillingsnemnd bestående av representant valgt av NOR-MAF, personalleder og administrasjonssjef. Generalsekretæren har avgjørende myndighet.

3.7 Lønnsplassering av Normisjons ledere (LA: pkt 4.3 og 4.3.1)

Normisjons ledere plasseres i en lønnsgruppe ut fra den stillingskategori de er ansatt i. Ved lønnsinnplassering skal disse plasseres innenfor lønnsgruppens spenn, ut fra en helhetsvurdering der stillingens art, ansvar, kompetanse og organisasjonens behov vurderes.

Normisjons lønnsplan opererer med ni lønnsgrupper. Normisjons ledere plasseres i en av lønnsgruppene 7-9. Innplassering i gruppe foretas av ansettende myndighet etter samråd med personalleder ved hovedkontoret.

3.8 Utfylling av skjema

Personalskjema som gir oversikt over den ansattes utdanning og arbeidserfaring skal fylles ut for hver medarbeider i ansettelsesprosessen, slik at vedkommende blir plassert i riktig gruppe og med riktig ansiennitet i tråd med gjeldende regler.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

Personalskjema for lønn- og ansiennitetsberegning

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:

22.04.16