Fellesdel

Avviksmelding

4.7.3.3 Føring av sykefraværsstatistikker

PROSEDYRE

Kap 4. Personal

P-4.7.3.3

Føring av sykefraværsstatistikker

FØRING AV SYKEFRAVÆRSSTATISTIKKER

1. Hensikt

Å sikre at organisasjonen har oversikt over sykefraværet og arbeider systematisk for å redusere dette.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for oppdatering av prosedyren
Personalleder/regionledere/skoleledere er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1 Hva skal det føres statistikk over?

Stortinget vedtok i desember 1990 at enhver arbeidsgiver har plikt til å føre statistikk over de ansattes sykefravær og fravær ved barns sykdom. Statistikken er ment til bruk internt i organisasjonen som et verktøy i arbeidet med å redusere sykefraværet. På grunnlag av statistikken vil en kunne få oversikt over kostnadene ved sykefraværet, hvilke forhold som forårsaker fravær og hvilke tiltak virksomheten kan iverksette for å rette på dette.

3.2 Når skal det føres?

Statistikken føres hvert kvartal, og det skal utarbeides årsstatistikk. Statistikken skal være tilgjengelig for kontroll av Arbeidstilsynet og NAV. 

3.3 Virksomheter med mindre enn 20 ansatte

For virksomheter som pr. 01.01 i rapporteringsåret hadde mindre enn 20 ansatte og som vil ha vanskeligheter med å oppfylle minimumskravene til registrering, kan det aksepteres at disse pr. kvartal bare teller opp avtalte dagsverk og fravær som skyldes arbeidstakers egen sykdom, se veiledning og eksempel i vedlegg under pkt 6.

3.4 Hvordan?

Personalkonsulent ved hovedkontoret sender egenmeldinger og sykemeldinger fortløpende til KNIF-regnskap. Hovedkontoret får sykefraværsstatistikk fra KNIF hvert kvartal. Dette er en tjeneste regioner som bruker KNIF til føring av regnskap også kan bestille. 

Arbeidsgivere som ikke benytter seg av KNIF, må sørge for å føre sykefraværsstatistikk selv. NAV har utarbeidet retningslinjer for føring av sykefraværsstatistikk, se under pkt 6.  

4. Kontroll

5. Referanser

Lov om folketrygd § 25-2.
Arbeidsmiljøloven § 5-1 (4) 
Forsikrft om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom
Utarbeidelse av fraværsstatistikk, Altinn
Veiledning for føring av sykefraværsstatistikk for bedrifter

6. Vedlegg

Skjema for utregnings av sykefravær for små bedrifter.

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
10.08.2016