Fellesdel

Avviksmelding

4.6.2.1 Bisitterrollen

PROSEDYRE

Kap 4. Personal

P-4.6.2.1

 

Bisitterrollen

BISITTERROLLEN

1. Hensikt og omfang

Å sikre at ansatte er kjent med retten til å ha med en bisitter i samtaler med overordnet
Å sikre at ansatte kjenner til hva bisitterrollen innebærer

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren.
Ledere med linjeansvar skal sikre at ansatte i linjen er kjent med prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedryen.
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1 Når er det aktuelt med en bisitter?

Bisitterfunksjonen er en viktig rolle når det oppstår utfordringer i arbeidsgiver/arbeidstaker relasjonen. Arbeidsgiver skal alltid gi den ansatte tilbud om å ha med seg en bisitter i formelle samtaler, for eksempel:

* ved drøftingsmøter i forbindelse med mulig oppsigelse

* ved møter der arbeidsgiver skal ta opp klager som er kommet på den ansattes opptreden, lederstil, moralsk atferd eller lignende

* i forbindelse med andre forhold som kan få konsekvenser for medarbeiderens ansettelsesforhold eller som kan føre til vesentlige endringer i stillingsinnhold

Medarbeideren kan alltid på eget initiativ ta med en bisitter i en samtale med en leder når han eller hun opplever et behov for det. Dersom medarbeideren på eget initiativ vil ha med seg en bisitter, skal lederen gjøres kjent med dette på forhånd.

3.2 Hvem kan være bisitter?

Bisitter kan enten være den tillitsvalgte for arbeidstakeren, en representant fra Nor-Maf, eller en person helt utenfor organisasjonen. Bisitter bør ikke selv stå i en direkte underordnet relasjon til arbeidsgivers representant i samtalen. Det er heller ikke å anbefale at et familiemedlem er med som bisitter, fordi en da har en egeninteresse i saken som gjør det vanskelig å ivareta bisitterfunksjonen.

3.3 Bisitteren har i hovedsak følgende funksjoner:

- å være en som hører hva som blir sagt i samtalen (”et vitne”), og som i etterkant kan hjelpe den ansatte til å sortere og tolke det som ble tatt opp

- å bidra til at den ansattes rettigheter av personalrettslig karakter blir ivaretatt

- å bidra til at den ansatte kommer til orde i samtalen og får framlagt sin forståelse av saken

- å være en støtte for den ansatte på det menneskelige plan i en vanskelig situasjon

- å legge fram den ansattes synspunkter på vegne av ham/henne, hvis den ansatte ber om det fordi han/hun ikke selv ønsker å gjøre dette

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bisitter i forbindelse med seksuelle krenkelsesanklager

Dette er særlig krevende saker å være bisitter i, fordi det ikke bare handler om den ansatte eller tillitsvalgte, men også den personen som opplever seg krenket, og som organisasjonen også har et ansvar for å ivareta. ”Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser. Veiledning for ansatte, frivillig medarbeidere og tillitsvalgte” sier noe om hva det er særlig viktig at en bisitter er oppmerksom på i en slik situasjon:

5.4 Organisatorisk tilrettelegging av bisitterfunksjonen for den anklagede

En representant for medarbeiderforeningen eller en tillitsvalgt skal være disponibel som bisitter for en ansatt som blir anklaget for seksuelle krenkelser. Det forutsettes at den som skal være bisitter har tilegnet seg kunnskap om hva seksuelle krenkelser er og er lojal mot det verdimessige ståsted som organisasjonen har. En representant for koordineringsgruppa er ansvarlig for at vedkommende får tilgang til den nødvendige kunnskapen.

Bisitter er ikke part i saken og skal ikke ta stilling til skyldspørsmålet, men skal ha som oppgave å se til at den anklagedes rettigheter blir ivaretatt. Det betyr at vedkommende i forhold til den anklagede skal være i lytteposisjon, gi medmenneskelig støtte og gi hjelp til å tolke og bearbeide det som blir sagt i møter. I forhold til organisasjonen skal han eller hun påse at Arbeidsmiljøloven og eventuelle andre retningslinjer som skal ivareta den anklagede, blir fulgt.

Dersom det ikke foreligger noen innrømmelse av seksuelle krenkelser, og heller ikke en rettslig dom som avklarer saksforholdene, må arbeidsgiver ta stilling til tillitsspørsmålet og hvordan en skal vurdere partenes troverdighet i forhold til hva de har fortalt. Dersom det er aktuelt med oppsigelse eller å forhandle om en sluttpakke, vil bisitter kunne være en talsperson for den anklagede i forhold til organisasjonsledelsen.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Bisitterrollen

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
10.11.2016