Fellesdel

Avviksmelding

4.6.1.1 Skjema til medarbeidersamtale, ansatte i Norge

SKJEMA

Kap 4. Personal

S-4.6.1.1

 

Skjema til medarbeidersamtale, ansatte i Norge

 

Til deg som er ansatt i Normisjon!

Du inviteres med dette til medarbeidersamtale. Tidsrammen for samtalen er 1 – 1,5 time. I samtalen vil vi ta utgangspunkt i temaene nedenfor, så det er fint om du kan forberede deg på disse.

Lederen skriver et referat fra samtalen i etterkant som skal godkjennes av medarbeideren og underskrives av begge parter. Leder arkiverer dette, og sender det også til sin nærmeste overordnede til informasjon. Dette referatet vil være utgangspunkt for neste medarbeidersamtale.

 
 

Navn medarbeider:

 

Stilling:

Navn leder:

 

Dato:

 
 Normisjons visjon: Vi vil nå de unådde og gjøre mennesker til disipler
 

Tema

Kommentarer / Endringsforslag

 

Refleksjon over hvordan sist medarbeidersamtale har vært fulgt opp 

 
 

1. Innholdet i arbeidet i perioden som er gått

 

* Ansvarsområder og oppgaver


* Resultater og måloppnåelse - dette var bra


* Dette kunne vært annerledes – bedre

 
 
 

2. Arbeidssituasjonen totalt:

 

* Trivsel og mestring


* Utfordringer


* Kompetanse/nådegaver 

 
 

3. Forbedringspotensialer og utvikling

 

* Ønsker og behov?


* Hva kan du gjøre selv?


* Noe du ønsker at leder skal gjøre?


* Kurs eller opplæringsbehov?

 
 

4. Oppfølging

 

I hvilken grad opplever du at du blir sett og tatt på alvor?  


I hvilken grad får du nødvendig og konstruktiv tilbakemelding i arbeidet? 


Hva kan jeg gjøre for å følge deg opp på en bedre måte? 

 
 

5. Arbeidsmål framover

 

Avdelingens arbeidsmål for neste periode? 


Dine arbeidsmål for neste periode? 


Noe som trenger å endres i din arbeidsbeskrivelse/rammebetingelser?

 
 

6. Samarbeidsrelasjoner til

 

* kollegaer?

* overordnet?

* frivillige medarbeidere?

Ta fram konkrete positive ting og eventuelle problemer/konflikter. 

 
 
 

7. Egen livssituasjon

 

* helse og generell trivsel

* sosialt og åndelig fellesskap

* forholdet mellom arbeidstid og fritid

* annet

 
 

8. Framtidsplaner 

Hvordan er ditt tidsperspektiv per i dag i den stillingen du har? 


Hva slags ønsker/planer har du når det gjelder videre yrkeskarriere? 


 
 
 
 

5. Referanser

 

6. Vedlegg
Skjema for medarbeidersamtale

 

Godkjent av:
Administrerende direktør

Saksbehandler:
Kvalitetsleder

Gyldig fra:
01012010
Versjon: 001

Sist endret: