Fellesdel

Avviksmelding

4.3.12 Mal for arbeidsbeskrivelse

MAL

Kap 4 Personal

M-4.3.12

 Mal for arbeidsbeskrivelse

Teksten under ligger i word-format som vedlegg under pkt 6. nederst på siden.

STILLINGS/ARBEIDSBESKRIVELSE FOR NN ……..  I STILLING (x %) I NORMISJON …..... AVDELING 

Denne arbeidsbeskrivelsen er utfyllende i forhold til arbeidsavtalen.

1. Organisasjonsforhold

a. NN er ansatt av generalsekretæren / administrasjonssjefen / regionleder etter innstilling fra leder for …avdeling /…region

b. NN er ansatt i … avdeling, …seksjonen,.....region og rapporterer til....som nærmeste overordnede. Tjenestevei i alle faglige og personalmessige forhold er via nærmeste overordnede.

c. NN er forpliktet til å arbeide i samsvar med Normisjons grunnregler, verdidokument og de vedtak og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

d. NN er forpliktet på denne arbeidsbeskrivelsen. Justeringer av arbeidsoppgaver i forhold til gjeldende strategi- og handlingsplaner må medregnes. I spesielle tilfeller kan NN bli pålagt oppgaver utenom denne beskrivelsen.

e. I NNs fravær overtas, om nødvendig, hennes/hans ansvar og myndighet av den medarbeider som nærmeste overordnet utpeker.

f. Generelle bestemmelser i Normisjons personalhåndbok gjelder for stillingen.

2. Kommunikasjon og samarbeid

a. NN forventes å bidra aktivt til å skape et godt og byggende arbeidsfellesskap i Normisjon.

b. NN deltar på avdelingsmøter i egen avdeling, samt på møter i tverrstrukturer og samarbeidsfora som nærmeste overordnet pålegger ham/henne.

c. NN representerer Normisjon og forventes å tilstrebe en utadvendt og servicepreget holdning.

d. NN plikter å informere overordnede og medarbeidere om forhold og saker som det er av betydning at disse kjenner til.

e. NN er pliktig til å forholde seg lojalt til interne forhold og fortrolig informasjon hun/han i sitt arbeid får kjennskap til.

3. Ansvarsområder/oppgaver/fullmakter

A. NN har følgende ansvarsområder:

a. ….

b. ….

B. Konkretisering av oppgaver:

a. ….

b. …

C. NN har følgende fullmakter:

a. ….

b. ….

4. Arrangementer og møter

a. NN deltar på følgende arrangementer/møter: Medarbeidermøter og generalforsamlinger?

b. NN kan i tillegg til dette pålegges av avdelingsleder å representere/delta på andre møter og arrangementer.

5. Utvikling og planlegging

a. NN har selv ansvar for å holde seg faglig oppdatert og å tilegne seg den kunnskap som er nødvendig for å utføre de oppgavene som er tillagt stillingen. NN har mulighet til å ta en studiedag i måneden, jf. Lønnsavtalen 5.3.2.4.1.g.

b. Det forventes at NN jevnlig bruker tid på egen åndelig utvikling.

c. (NN legger frem forslag til arbeidsplan for hver måned, innen den 5. inneværende måned. Denne drøftes med nærmeste overordnet og godkjennes av henne/han.)

d. NN leverer timeliste innen den 5.måneden etter.

e. NN innkalles til årlig medarbeidersamtale. (I tillegg blir det lagt til rette for jevnlige fagsamtaler med nærmeste overordnet.)

f. Arbeidsbeskrivelsen vurderes etter hver medarbeidersamtale. Revidert dd.mm.åå

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Mal for arbeidsbeskrivelse i wordformat

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
22.04.2016