Fellesdel

Avviksmelding

4.3.4. Veileder for gjennomføring av intervju

VEILEDER

Kap 4 Personal

V-4.3.4

 Veileder for gjennomføring av intervju

VEILEDER FOR GJENNOMFØRING AV INTERVJU

Forberedelse

Til intervjuet bør ansettelsesorganet ha gjennomtenkt hvilke kompetanse og kvalifikasjoner en trenger spesielt til den aktuelle stillingen:

-  Hva slags kompetanse trengs? Formell og uformell?
-  Hva slags kvalifikasjoner trengs?
- Nådegaver?
- Personlige egenskaper?
- Arbeidserfaring?
- Ledererfaring?
-  Hva slags person trenger staben å kompletteres med?
- Kjønn?

Se skjemaene Stillingsanalyse og Kravspesifikasjon, under pkt 6.

De som skal være med på intervjuet bør sammen gå gjennom Kjøreplan for intervjuet, se vedlegg under pkt 6.

Intervjusituasjonen

-  Skap trygghet: Plasser søkeren slik at vedkommende ser på den som leder intervjuet, sett fram kaffe eller kald drikke, start med småprat som skaper trygghet. Si litt om organisasjonen innledningsvis.

-  Ha en intervjuguide foran deg, enten tankekart eller hovedtema med formulerte spørsmål. Bruk den som en veiledning for å sikre at du kommer innom de viktigste temaene. Det vil også sikre at du stiller omtrent de samme spørsmålene til alle kandidatene og slik lettere kan sammenligne dem. Se vedlegg i pkt 6, Mal for intervjuguide.

- Vær åpen og imøtekommende i samtalen:
Ikke diriger, men led samtalen
Ikke vær redd for pauser
Lytt mer enn du snakker
Lytt aktivt for å sjekke din egen forståelse, lytt mellom linjene
Snakk et forståelig språk
Gi ham/henne mulighet til å stille spørsmål til slutt

Det er klokt at det er en som leder intervjuet, og at de andre som er med lytter og noterer, evt. kommer inn med tilleggsspørsmål når lederen gir dem ordet.

Kjennetegn på gode spørsmål

Vær bevisst på hva som kjennetegner gode spørsmål:
Lettfattelige (ikke lange og kompliserte)
- Åpne (ikke ja/nei spørsmål, ikke ledende spørsmål der svaret ligger indirekte i spørsmålet:  du likte deg godt i den forrige jobben?) Bruk spørreord som hvordan, hvorfor og hva
- Konkrete (kan du gi noen eksempler på arbeidsoppgaver der du har fått bruk for dine kreative evner?) Be om konkretiseringer og utdypinger.
- Start med det positive: sterke sider før utfordringer
- Ufarliggjør/bruk fantasi (Hva tror du din nåværende arbeidsgiver ville sagt var din største styrke?

Etterarbeid

Summer opp inntrykket når vedkommende er gått, se skjemaet under pkt 6, Førstegangsintervju, oppsummering.

Konklusjon

Sammenlign de ulike kandidatene ut fra disse hovedpunktene og trekk en begrunnet konklusjon, se skjemaet under pkt 6, Vurdering av kandidater, sammenligning.

 

 
 

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

1. Stillingsanalyse
2. Kravspesifikasjon
3. Kjøreplan for intervjuet
4. Mal for intervjuguide
5. Førstegangsintervju, oppsummering.
6. Vurdering av kandidater, sammenligning

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
11.04.2016