Fellesdel

Avviksmelding

4.5.2 Gangen i et lønnsoppgjør

DOKUMENT

Kap 4. Personal

D-4.5.2

 

Gangen i et lønnsoppgjør

PROSEDYRE FOR FORHANDLINGER AV LØNNSAVTALEN

Beskrivelse av sammensetning av forhandlingsutvalgene, prosedyre for forhandlinger av lønnsavtalen, fredsplikt/behandling av tvistemål og den enkelte enhets forpliktelse som er med i lønnsavtalen, står beskrevet i Normisjons Lønnsavtale, vedlagt under pkt. 6.

Nedenfor beskrives gangen i et lønnsoppgjør mer detaljert.

 

GANGEN I ET LØNNSOPPGJØR

Oppgaver

Det skal foreligge en oppdatert lønnsoversikt over alle ansatte i regionen til lønnsforhandlingene starter, innen 1.sept.

Nye lønnstrinn legges inn i systemet, sept.

Arbeidsgiversiden og Nor-Maf skal ha en  drøfting om rammen, ultimo august.

Rammen vedtas i landsstyret, september.

Nor-Maf leverer skriftlig krav til arbeidsgiversiden, primo september

Arbeidsgiversiden gir et skriftlig tilbud tilbake, medio september

Lønnsforhandlingene gjennomføres, ultimo sept.

Protokoll med oppdatert lønnsplan sendes ut til alle Normisjons arbeidsgivere, umiddelbart etter forhandlingenes slutt

Protokoll med oppdatert lønnsplan sendes Skjærgårds, som samarbeidende organisasjon, umiddelbart etter forhandlingenes slutt

Brev sendes til ansatt om hva resultatet av lønnsoppgjøret innebærer for den enkelte


Tillegg som Staten gir direkte på lønnstrinnene, gjeldene fra 1. mai og utbetales på lønnen fra mai måned. Det øvrige resultatet av oppgjøret gjøres vanligvis gjeldende fra 1.mai, med etterbetaling. Etterbetalingen skal ikke effektueres før forhandlingsresultatet er endelig vedtatt. Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstagere som er fratrådt før vedtakelsesdagen, med mindre fratreden skyldes pensjonering. Personer som går ut i ulønnet permisjon før vedtakselsesdato, får etterbetalt fra 1.mai som andre ansatte. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.


Det foretas en justering av pensjonen for våre driftspensjonister, i henhold til de prinsipper som er nedfelt for regjeringens pensjonsreform; ”Utbetalt pensjon for alderspensjonister reguleres med veksten i årslønn og deretter fratrekkes 0,75 %.”

 

Ansvarlig

Personalkonsulent i samarbeid med regioner og Nor-Maf

 

Nor-Maf

Arbeidsgiversiden innkaller


Landsstyret

Nor-Maf

 

Administrasjonen utformer dette på bakgrunn av samtale med arbeidsgiversiden

Arbeidsgiverne og Nor-Maf

 

Personalleder

 
 

 Personalleder

 
 

Økonomi- og administrasjonsleder (ansatte på HK), Personalleder (misjonærene), regionlederne (regionens ansatte)


Arbeidsgiver

Personalleder (for initiativ til at det blir gjort), økonomisjef (for utregning) og personalkonsulent (for effektuering)

 

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

 

Godkjent av:
Generalsekretæren

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
16.08.17