Fellesdel

Avviksmelding

4.5.1 Prinsippavtalen - forholdet mellom Normisjon som arbeidsgiver og arbeidstakerne i Normisjon

DOKUMENT

Kap 4. Personal

D-4.5.1

 

Prinsippavtalen - forholdet mellom Normisjon som arbeidsgiver og arbeidstakerne i Normisjon

1  PRINSIPPAVTALEN - FORHOLDET MELLOM NORMISJON SOM ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERNE I NORMISJON

Punktene under er hentet fra Lønnsavtale for ansatte i Normisjon (LA)

1.1 Prinsippavtalens formål

Prinsippavtalens formål er å regulere forholdet mellom Normisjon som arbeidsgiver og arbeidstakerne i Normisjon.

Normisjons grunnregler sier:

§16 LANDSSTYRET

… Landsstyret må likevel behandle følgende saker: l) overordnede personalpolitiske retningslinjer og større endringer i de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Alle regioner, foreninger, forsamlinger o.a. som er en del av Normisjon og har ansatte i sin enhet, omfattes av Prinsippavtalen.

Normisjons solidariske lønns- og arbeidsfellesskap, forplikter seg til å følge prinsippavtalen og lønnsavtalen. Prinsippavtalen skal sikre gode og ryddige arbeidsforhold i vår organisasjon og er en forutsetning for at Normisjon kan drive en profesjonell og enhetlig personalpolitikk.

Normisjon er en organisasjon hvor kall og nådegaver – ved siden av faglig kompetanse og erfaring - står sentralt i forbindelse med ansettelse og tjeneste i Normisjon. Dette står ikke i motsetning til at det er ryddige og gode ordninger for lønns- og arbeidsforhold.

Normisjon er en organisasjon med mange ulike arbeidsoppgaver, mange ansatte, ulike stillinger og mange arbeidsgivere (regioner, foreninger, skoler, hovedkontor osv.). Det er helt avgjørende dersom Normisjon skal lykkes med å virkeliggjøre sitt oppdrag, at organisasjonen er i stand til å rekruttere, beholde og videreutvikle dyktige medarbeidere.

For å realisere dette, er det viktig at:

- Normisjon har prosedyrer som ivaretar både arbeidstakers og arbeidsgivers interesser.

- Normisjon etablerer en mest mulig enhetlig lønns- og arbeidspolitikk i hele organisasjonen og skaper rettferdighet i forholdet mellom ulike grupper av ansatte.

1.2 NOR-MAF

NOR-MAF er en sammenslutning av medarbeidere som arbeider i Normisjon. Følgende kan bli medlemmer: Alle ansatte tilknyttet Normisjon sentralt, ansatte ved Normisjons bibel- og misjonsskoler og ansatte i Normisjons regioner og lokale foreninger.

- NORMAF skal arbeide i overensstemmelse med Normisjons målsetning og arbeide for trygge og gode ansettelsesforhold.

- NORMAF vil være talerør for de ansatte overfor ansettelsesorgan, og følge opp beslutninger, vedtatt i ansettelsesorgan, som har betydning for de ansatte.

- NORMAF er også rådsorgan for de ansattes representant i landsstyret i Normisjon

- NORMAF vil arbeide for gode arbeidsforhold, både personalmessige, økonomiske og faglige, og for sterkere samhørighet og forståelse de ansatte imellom

1.3 Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter

Arbeidsforhold i Normisjon reguleres i henhold til Arbeidsmiljøloven. Partene er enige om nødvendigheten av et godt og ryddig forhold preget av gjensidig respekt.

Partene er også enige om at det er av avgjørende betydning for gode forhold at samarbeidet mellom Normisjons representanter og de tillitsvalgte foregår i betryggende former tilpasset virksomhetens organisering.

1.4 Organisasjonsrett

Normisjon og NOR-MAF anerkjenner gjensidig arbeidsgiverens og arbeidstakernes frie organisasjonsrett.

1.5 Forhandlingsrett

Normisjon og NOR-MAF anerkjenner gjensidig arbeidsgiverens og arbeidstakernes frie forhandlingsrett.

1.6 Tillitsvalgte og medbestemmelse

Når det gjelder valg av ansatte til landsstyre og regionsstyre henvises det til Normisjons lover.

1.7 Tillitsvalgtes tidsbruk på arbeid i NOR-MAF

Tillitsvalgte har rett på fri med lønn til å utføre arbeid for NOR-MAF. Dette gjelder: styremøter i NOR-MAF, regelfestet deltakelse på møter i Normisjons styrende organ (LS og regionstyre) og sentrale forhandlingsmøter med arbeidsgiver, samt forberedelse til dette.

Arbeidet som tillitsvalgt skal utføres slik at det i minst mulig grad er belastende for de tillitsvalgtes ordinære arbeid. Fravær fra ordinært arbeid skal så vidt mulig avtales på forhånd med nærmeste overordnet.

1.8 Økonomi

NOR-MAF sørger for egen økonomi ved medlemskontingent. Normisjon bidrar årlig med kr. 250,- per ansatt under lønnsavtalen.

Normisjon sentralt dekker reiseutgifter for ansatte representanter til de møter som er regelfestet i Normisjons lover og/eller konkretisert i pkt. 1.7 (over) med unntak av NOR-MAF’s egne styremøter.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
21.10.15