Fellesdel

Avviksmelding

4.7.6 Søknad om tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter

PROSEDYRE

Kap 4 Personal

P-4.7.6

 Søknad om tilretteleggingstilskudd i IA-bedrifter

SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD I IA-BEDRIFTER

1. Hensikt og omfang

Å sikre at Normisjons IA-bedrifter er klar over muligheten for og prosedyren ved søknad om tilretteleggingstilskudd.

2. Ansvar

Generalsekretæren er ansvarlig for prosedyren
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren
Ledere med arbeidsgiveransvar er ansvarlig for å følge prosedyren

3. Beskrivelse

3.1 Hva er tilretteleggingstilskudd?

Tilretteleggingstilskudd er et tilskudd fra NAV som skal stimulere arbeidsgivere til å legge til rette arbeidet slik at den ansatte kan være i arbeid til tross for helseproblem.

3.2 Beskrivelse av ordningen

Når nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter, kan IA-virksomheter søke om tilretteleggingstilskudd. Tilretteleggingstilskudd kan gis til IA-virksomheter som kompensasjon for merutgifter/merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging.  Det kan også ytes tilskudd til tiltak for grupper av arbeidstakere. Ordningen gjelder bare ansatte i IA-virksomheter.

Tilskuddet kan ytes til
- utprøving, tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening
- tilskudd til transport til og fra arbeidsplassen når tilrettelagt arbeid bare er mulig på en annen
  arbeidsplass innenfor virksomheten enn der den sykmeldte til daglig arbeider
- dekning av merutgifter til vikar/ekstrahjelp forebyggende eller ved siden av gradert sykmelding
- støtte til kjøp av gjenstander eller arbeidshjelpemidler som ikke blir dekt etter folketrygdloven
  § 10-5.  
- tiltak for grupper av arbeidstakere med samme behov for tilrettelegging
- dekning av utgifter i samband med funksjonsvurdering i attføringsbedrift

Denne ordningen omfatter ikke tilskudd til behandling.

3.2 Hvem kan få?

Arbeidsgiver kan få tilretteleggingstilskudd for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt eller arbeidstakere som får sykepenger eller arbeidsavklaringspenger og har behov for tilrettelegging.

Dersom tiltaket er avsluttet når arbeidstakeren blir friskmeldt, kan det fremdeles ytes tilskudd dersom dette anses som nødvendig.

3.3 Prosedyre

Søknaden må sendes NAV før gjennomføring av planlagt tiltak. NAV refunderer ikke utgifter til tiltak som er gjennomført uten vedtak.

Om søknaden gjelder enkeltperson (individrettet tiltak), bruker dere kravskjema NAV 08-06.10. Gjelder søknaden en gruppe (systemrettet tiltak), skal skjema NAV 08-06.11 benyttes.Se link til skjemaer i pkt 6.

Arbeidsgiver må dokumentere at tiltaket vil føre med seg en merinnsats/merutgift minst tilsvarende tilskuddssatsene. Dokumentasjonen fra arbeidsgiver må derfor inneholde opplysninger om hva merinnsatsen/merutgiftene er og størrelsen på disse.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

Mer informasjon om ordningen hos NAV og link til søknadsskjema 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
20.09.2016