Fellesdel

Avviksmelding

4.4.1.3 Sesongansatte og ansatte med turnus og vakttjeneste

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.4.1.3

Sesongansatte og ansatte med turnus og vakttjeneste

SESONGANSATTE OG ANSATTE MED TURUNS OG VAKTTJENESTE

Den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden i Normisjon er 37 ½ time pr. uke (inkludert lunsj). Arbeidstiden telles time for time.

Disse har gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Som minimum skal arbeidstaker ha fri hver 3.helg.

Sesongansatte 

Kvelds-, lørdags- og søndags- og høytidsarbeid kompenseres slik:

             I. For kveldsarbeid mandag-fredag (mellom kl.20.00-06) kr 15 per time
            II. For lørdager, søndager og arbeid på høytidsdager: kr 25 per time.

Tillegg I og II kan gis samtidig

Ansatte i lønnsgruppe 2

I. For ordinært arbeid mellom kl 20.00 og 06.00 utbetales et tillegg pr. klokketime som svarer til 45 % av grunnlønn.

II. For ordinært arbeid lørdag og søndag utbetales et tillegg pr. klokketime som svarer til 20 % av grunnlønn.

III. For arbeid på høytidsdager og offentlige fridager kompenseres arbeid med fritid for ansatte i fast stillingsprosent. Fritiden skal svare til det dobbelte av antall arbeidede timer. (Dette tillegget kan evt. utbetales etter inngått avtale.) Ansatte innleid på timebasis får på høytidsdager og offentlige fridager samme tillegg som sesongansatte, se over. 

Tillegg I og II, I og III kan gis samtidig, ikke II og III.

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens kapittel 10

6. Vedlegg

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
29.11.2018