Fellesdel

Avviksmelding

4.4.1.2 Ansatte i Norge med gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Dokument

Kap 4 Personal

D-4.4.1.2

Ansatte i Norge med gjennomsnittsberegning av arbeidstid

ANSATTE I NORGE MED GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID
 

Alminnelig arbeidstid for ansatte i Norge med gjennomsnittsberegning av arbeidstid

For en del ansatte kan arbeidstiden gjennomsnittsberegnes. Dette skal framgå av arbeidsavtalen. Arbeidsmiljølovens § 10 -5 (1) om ”Gjennomsnittsberegning for den alminnelige arbeidstid” legges til grunn: 

Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 10 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 50 timer i noen enkelt uke. Avtale etter dette ledd kan ikke inngås med arbeidstaker som er midlertidig ansatt med grunnlag i § 14-9 første ledd bokstav f.

Dersom arbeidstaker er sesongansatt (midlertidig ansatt) må gjennomsnittsberegningen i sin helhet skje innenfor varigheten av ansettelsesforholdet.  

Gjennomsnittsberegning over åtte uker eller inntil ett år

Hvis en arbeidstaker jevnlig arbeider til ulike tider av døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser uker, dager og tider vedkommende skal arbeide. Arbeidsplanen utarbeides normalt for minimum 8 uker om gangen i samarbeid mellom arbeidstaker og nærmeste overordnet. Det forutsettes at det så langt som mulig legges til rette for normale arbeidsdager, det vil si 7,5 timers arbeidsdager.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan også brukes som et element i en fleksitidsordning over ett år. Da skal den alminnelige arbeidstid ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst ett år blir gjennomsnittlig 37,5 t i uka. Arbeidstiden må ikke overstige 48 t i noen enkelt uke og ikke over 10 t på noen enkelt dag, bortsett fra det unntak som er nevnt i 3.3.3, leirvirksomhet. Ved avregningsperiodens slutt skal tidsregnskapet gå i null, jf. 3.3.7 Avspasering.

Ansatt skal levere timeliste til nærmeste overordnet hver måned.

Timeregistrering, hovedregler

• Som hovedregel arbeides det inntil maks 10 timer per dag og 48/50 t per uke.
• Ved overnatting borte fra hjemmet, gis en kompensasjon på 1,5 t (0,2 dag) per døgn som kan avspaseres.
• I henhold til Aml. § 10-8 (1 og 2) skal ansatte ha en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 11 timer i løpet av 24 timer og 35 timer i løpet av sju dager.
• For andre oppmøte en arbeidsdag regnes nødvendig arbeidstid til og fra kontoret. Dersom det er mindre enn 1,5 timer mellom avslutning av første oppmøte og start på andre oppmøte, skal tiden mellom kunne regnes som arbeidstid.

Timeregistring i forbindelse med leirvirksomhet for barn og unge

Arbeidsgiver er ansvarlig for at leiropphold er bemannet på en slik måte at arbeidsmiljølovens krav til daglig og ukentlig arbeidstid og arbeidsfri overholdes.

For leirarbeid og tilsvarende arrangement for barn og ungdom er det inngått avtale mellom arbeidsgiver og NOR-MAF om at det kan arbeides inntil 12 timer per dag, jf. Aml. §10-5 (2):

Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. Ved inngåelse av avtale som innebærer at den alminnelige arbeidstiden overstiger 10 timer i løpet av 24 timer, skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

Det er videre inngått avtale om at hviletiden pr. døgn på slike arrangement kan reduseres til 8 timer (Jf. Aml. §10-8(3). Som kompensasjon for leirarbeid får man 2 timer avspasering for natt og 1,5 t avspasering for overnatting borte fra hjemmet.

Timeregistrering i forbindelse med opphold i utlandet

Ved studietur til utlandet

Ansatte som er på besøksreise til samarbeidsland for å bli kjent med arbeidet ute, og som i liten eller ingen grad har konkrete oppgaver, regner 7,5 t pr dag.
Det gis normalt ikke avspasering etter studietur til utlandet, enten det gjelder besøk til et misjonsland eller en annen type studietur. Reisens art og eventuell avspasering må avklares med arbeidsgiver på forhånd.

Ved jobboppdrag i utlandet

Ansatte som har gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan ved jobboppdrag i utlandet arbeide inntil 10 timer pr dag, men likevel slik at dette ikke overskrider 50 timer på 7 dager. En skal legge opp til å ta en fridag per uke når en er på utenlandsreise i ti dager eller mer.

Ved hjemkomst kan en avspasere oppsparte timer, i tillegg til 1,5 t per overnatting og eventuelle helgefridager som ikke er tatt i utlandet.

Timeregistrering i forbindelse med arbeidsreise

Nødvendig reisetid i Norge, utenom reisetid til og fra kontoret, telles time for time og legges på toppen av arbeidstiden inntil totalt 12 t per dag.   

Reiser til/fra utlandet er ofte svært lange. En regner derfor hver 3 t. som arbeidstid, med mindre en ikke aktivt bruker reisetiden til å jobbe. I så fall telles time for time.

For overnatting borte fra hjemmet i forbindelse med arbeidsreise, gis det en kompensasjon på 1,5 t (0,2 dag) per døgn.

Timeregistrering i forbindelse med medarbeidersamlinger, kurs, konferanser og stabssamlinger

For interne medarbeidersamlinger, kurs og konferanser der arbeidstakeren er deltaker, godtgjøres det timetallet per dag som ligger til stillingen. Dersom ansatte i deltidsstillinger pålegges å delta, regnes inntil 7,5 t per dag. Reisetid er inkludert.
Dersom ansatte er pålagt å delta, gis en kompensasjon for overnatting utenom hjemmet på 1,5 t (0,2 dag) per døgn. Lørdag og søndag kan avspaseres.

For medarbeidersamlinger, kurs og konferanser der arbeidstaker har oppgaver, registreres time for time inntil ti timer per døgn for faktisk utført arbeid.

Ved stabssamlinger kan en arbeide inntil ti timer per døgn. Fritid i forbindelse med kurs, konferanser, medarbeidersamlinger og stabsturer skal ikke registreres som arbeidstid. For overnatting utenfor hjemmet gis en kompensasjon på 1,5 t (0,2 dag) per døgn. Lørdag og søndag kan avspaseres.

I forbindelse med stabsturer kan det i særlige tilfeller, f.eks. hvis stabsturer legges til utlandet, gjøres lokale avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om arbeidstid og kompensasjon.

For eksterne kurs og konferanser: Deltagelse skjer etter avtale med overordnet. En kursdag regnes som en arbeidsdag på 7,5 t, reisetid inkludert. Ved pålegg om kursdeltagelse gjøres det en skjønnsmessig vurdering av reisetiden.

 

5. Referanser

Arbeidsmiljølovnes kapittel 10.

 

6. Vedlegg

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon
P-4.4.2 Arbeidsplan

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:      

3.1.2019