Fellesdel

Avviksmelding

4.4.1.4 Ansatte i særlig uavhengig stilling

DOKUMENT

Kap 4 Personal

D-4.4.1.4

 Ansatte i særlig uavhengig stilling

ANSATTE I SÆRLIG UAVHENGIG STILLING

Dette punktet gjelder ansatte i gruppe 5b: konsulenter i misjonsrettet arbeid og utsendinger til samarbeidslandene. 

Ansatte i særlige uavhengige stillinger i Norge og i samarbeidslandene er unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid i kapittel 10, jf. §10-12 (2). Arbeidstidsordninger må imidlertid ikke utsette arbeidstakerne for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og de skal være slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn, jf. Aml. § 10-2 (1).

Ansatte i særlig uavhengige stillinger styrer i større grad enn andre arbeidstiden sin selv. At stillingen er «særlig uavhengig» innebærer at arbeidstakerne selv prioriterer sine oppgaver, selv bestemmer hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres. De forventes å arbeide i det omfang som er nødvendig for å ivareta oppgaver og ansvarsområde underlagt stillingen uten særskilt kompensasjon.

Ansatte i særlig uavhengige stillinger har, uansett oppgaver, ofte lange dager og ubekvem arbeidstid. På grunn av arbeidets art må en derfor påregne perioder med større arbeidspress og lengre arbeidsdager. Både den ansatte og arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstiden i slike perioder ikke går ut over helse og sikkerhet. Normisjon anbefaler at den enkelte for sin egen del holder regnskap med arbeidstid for å kunne få en god balanse mellom arbeid og fritid og ta ut ferie.

Ansatte har rett til en 6. friuke som kompensasjon for den uregelmessige arbeidstiden som følger av arbeidets art.

For utsendinger til samarbeidslandene er det ofte vanskelig å reelt ta fri i landet de er i på grunn av klimatiske forhold og arbeidets art. De kan derfor avtale med direktøren å ta ut ekstra fritid i inntil to uker i forbindelse med ferie, hvis de har hatt stor arbeidsbelastning.

 

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens kapittel 10.

 

6. Vedlegg

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
3.01.19