Fellesdel

Avviksmelding

4.2.2 Kompetansekrav og spørsmål om kristen bekjennelse

PROSEDYRE

Kap 4 Personal

D-4.2.2

 Kompetansekrav og spørsmål om kristen bekjennelse

KOMPETANSEKRAV OG SPØRSMÅL OM KRISTEN BEKJENNELSE

Kvalifikasjonskravene avhenger i stor grad av stillingens innhold. Følgende kriterier er likevel retningsgivende i forbindelse med rekruttering til stillinger:

Kompetanse

Det er viktig å påse at kandidatene har hensiktsmessig kompetanse, både når det gjelder type og nivå. Formell utdanning er et kompetanse-element. Der hvor krav til formell utdanning ikke fullt ut er oppfylt, skal det på annen måte kunne godtgjøres at en kandidat er kvalifisert for den aktuelle stillingen.

Formelle kvalifikasjoner er ikke alene avgjørende for en kandidats egnethet til en stilling. Vi ønsker egenskaper som: natur- og nådegaveutrustning, motivasjon/kall, erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet, forandringsdyktighet, læringsevne, evne til å takle stress og konflikter, m.m. Slik kompetanse kan kompensere for formell faglig utdanning.

I mange stillinger vil også lederegenskaper bli vurdert som viktige, så som evne til å ta ansvar, arbeide i team, ta beslutninger, evne til å organisere, planlegge og være målrettet og initiativrik.

Personer som søker stillinger i Normisjons samarbeidsland, må ha god fysisk og psykisk helse.

Kristen bekjennelse

De som ansettes i informasjons- og forkynneroppgaver, som utsendinger til tjeneste i utlandet, eller i stillinger der de har som arbeidsoppgave å representere Normisjon utad, må forplikte seg på Normisjons basis- og formålsparagraf.

Samtidig er det naturlig å spørre søkere til alle stillinger i Normisjon om deres forhold til kristen tro, og alle som ansettes, uansett stilling, må arbeide lojalt i forhold til Normisjons basis- og formålsparagraf.

Normisjons basis og formålsparagraf

§ 2:   "Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske Kirkes bekjennelsesskrifter."

§ 3:   "Normisjon vil formidle evangeliet om Jesus Kristus både ute og hjemme slik at mennesker kan bli frelst, finne sin plass i et kristent fellesskap og selv bli disipler som i ord og gjerning kan vitne om Guds kjærlighet.
Dette vil vi gjøre ved å kalle og utruste medarbeidere til lønnet eller ulønnet tjeneste med Guds ord her hjemme og ved å sende utsendinger ut til andre folkeslag.

Politiattest

For søkere til stillinger som skal arbeide direkte med barn og unge, skal det innhentes politiattest.

5. Referanser

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret: