Fellesdel

Avviksmelding

4.3.9 Utarbeidelse av arbeidsavtaler

PROSEDYRE

Kap 4 Personal

P-4.3.9

 Utarbeidelse av arbeidsavtaler

UTARBEIDELSE AV ARBEIDSAVTALER

1. Hensikt og omfang

Å sikre at alle ansatte får en skriftlig arbeidsavtale i tråd med lovverket innen en måned etter at de er ansatt.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren.
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse

3.1 Krav til skriftlig arbeidsavtale

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, som skal foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. (Aml §14-5). Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller en annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

3.2 Krav til innhold i arbeidsavtalen

Arbeidsavtalen skal minimum ha følgende innhold, jfr arbeidsmiljøloven § 14-6:
•    Partenes identitet.  
•    Arbeidsplassen. Der det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass skal avtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, samt forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiveren.  
•    En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.  
•    Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.  
•    Dersom arbeidsforholdet er midlertidig, forventet varighet.  
•    Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.  
•    Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.  
•    Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, og lønnsutbetalingsterminene.  
•    Den normale daglige og ukentlige arbeidstid.  
•    Lengde på pauser.  
•    Avtale om særlig arbeidstidsordning, jfr arbeidsmiljøloven § 10-2
•    Eventuelle prøvetidsbestemmelser.  
•    Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.

3.3 Utarbeiding av avtale

Utover punktene i 3.2 står arbeidsgiver fritt til å ta med eventuelle spesielle forhold som gjelder den enkelte. Arbeidsgiver skal ta utgangspunkt i de maler som ligger i kvalitetshåndboka for å sikre seg at alle momenter er kommet med, se M-4.3.9.1 til M.4.3.9.7.

4. Kontroll

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens § 14-5 og 14-6

 

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist kontrollert:
11.04.2016