Fellesdel

Avviksmelding

4.4.3 Avspasering, overtid og regler for overtidsbetaling

Kap 4.

Personal

P-4.4.3

Avspasering, overtid og regler for overtidsbetaling

AVSPASERING, OVERTID OG REGLER FOR OVERTIDSBETALING

1. Hensikt og omfang

Å sikre at ansatte kjenner til reglene for avspasering, overtidsarbeid/overtidsbetaling og at disse følges.

2. Ansvar

Generalsekretær er ansvarlig for prosedyren.
Personalleder er ansvarlig for å oppdatere prosedyren.
Ledere med linjeansvar er ansvarlig for at de ansatte i linjen er kjent med prosedyren.
Alle ansatte er ansvarlig for å følge prosedyren.

3. Beskrivelse (gjelder ikke for ledere og ansatte i særlig uavhengige stillinger)

3.1 Avspasering

Ansatte med fast arbeidstid som arbeider utover normal arbeidstid, har anledning til å avspasere plusstimene i roligere perioder etter avtale med overordnet. Plusstimer utover 7,5 t per dag skal avspaseres, og arbeid utover 9 t per dag og 40 t per uke genererer overtid, med unntak av reisetid, jf. 3.3.8.

Ansatte med gjennomsnittsberegning avspaserer plusstimer fortløpende, så snart det lar seg gjøre. En skal gå i null ved avregningsperiodens slutt, og både ansatte og leder er ansvarlig for å sørge for at det skjer. Eventuelle plusstimer ved avregningsperiodens slutt betales som overtid. Inntil 10 minustimer kan overføres til neste periode.

3.2 Overtid

Overtid er avtalt arbeid utover alminnelig arbeidstid. (For alminnelig arbeidstid, se 3.2 og 3.3 i lønnsavtalen.) Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det (jf. § 10-6.1 ledd). Som særlig og tidsavgrenset behov regnes:

  • fravær blant arbeidstakerne som forstyrrer eller truer med å forstyrre den daglige driften
  • når anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter kan ta skade
  • uventet arbeidspress
  • særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svingninger eller mangel på arbeidskraft med spesiell kompetanse

Reisetid genererer aldri overtidsbetaling. 

3.3 All overtid skal avtales på forhånd 

All overtid skal uttrykkelig avtales med nærmeste leder før overtidsarbeidet utføres, og det skal begrenses mest mulig. Det foreligger ikke noe generelt samtykke eller praksis for overtidsarbeid på bakgrunn av egen vurdering av behovet.

Leder plikter å følge med på den ansattes tidsbruk, og den ansatte skal på forhånd ta det opp med sin leder om det ser ut til at overtid kan bli nødvendig. Det er så leders mandat å godkjenne overtid eller å finne andre løsninger sammen med arbeidstaker for å unngå slikt arbeid.

3.4 Overtidsbetaling

For overtidsarbeid betales det et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget er på 40 prosent. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan eventuelt avtale at overtidstimer helt eller delvis skal tas ut i form av arbeidsfri på et avtalt tidspunkt. Overtidstillegget må betales ut. For en ansatt som har arbeidet én time overtid kan derfor én time avspaseres, mens tillegget på 40 % av timelønnen må utbetales.

Bestemmelsene om overtid kommer normalt bare til anvendelse for arbeidstakere i heltidsstillinger. Ansatte i deltidsstillinger som blir pålagt arbeid utover avtalt stillingsprosent, får vanlig timelønn så lenge de ikke overskrider 100% stilling. Ved pålagt arbeid utover 100% stillingsstørrelse gjelder overtidsbestemmelsene også deltidsstillinger.

3.5 Prosedyre for utbetaling av overtid

Medarbeidere som blir pålagt overtid, skal notere antall timer de har arbeidet overtid på månedsrapportskjemaet. Dette skal godkjennes av leder, som gir informasjon videre til lønningsansvarlig.

3.6 Deltidsansatte

Er arbeidstaker deltidsansatt og jobber mer enn vedkommende har avtale om, regnes dette som merarbeid inntil lovens grenser for alminnelig arbeidstid er overskredet per dag eller uke. Merarbeid gir ikke rett til overtidstillegg, ved merarbeid mottar en ordinær timelønn. 

 

5. Referanser

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon
Arbeidsmiljølovens § 10-6 Overtid

6. Vedlegg

Skjema for månedsplan/månedsrapport

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
3.1.2019