Fellesdel

Avviksmelding

4.4.4 Ferie og feriepenger

DOKUMENT

Kap 4
Personal

D-4.4.4

Ferie og feriepenger 

FERIE - FERIEPENGER

Ansattes rettigheter og plikter er beskrevet i Ferieloven. Ferieloven § 4 bruker begrepene ferieår og opptjeningsår. Ferieår og opptjeningsår følger kalenderåret. Ferieåret er kalenderåret hvor ferien avvikles, og opptjeningsåret er forutgående kalenderår. I opptjeningsåret opptjenes feriepengene som utbetales i ferieåret.

1. Feriens lengde

Ansatte i Normisjon med fast arbeidstid har rett til 5 uker ferie per år. Ferieloven fastsetter at arbeidstaker som fyller 60 år i ferieåret får en ekstra  ferieuke fra og med det året de fyller 60.

For ansatte i lederstillinger og ansatte i særlig uavhengige stillinger gis én uke ekstra fri som kompensasjon for den uregelmessige arbeidstiden som følger av arbeidets art, slik som utenlandstjeneste, reisevirksomhet, stevner, leirer, kurs og andre arrangementer som inngår som en del av arbeidet. Uken er å anse som en friuke med lønn.

De som har krav på denne friuken, skal ha dette presisert i sin arbeidsavtale. Retten til en ekstra friuke opptjenes suksessivt.  Det betyr at de som ansettes før 1.5 får en ekstra friuke, mens de som ansettes etter 1.5. får ½ friuke

2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Arbeidsgiver plikter å sørge for at ferien blir avviklet i løpet av ferieåret og arbeidstaker plikter å avvikle ferietiden hvert år, jf. ferielovens § 5 nr. 1. Manglende oppfølging av arbeidsgivers plikter vil kunne føre til erstatning, jf. ferieloven § 14 på grunn av velferdstap.

Ikke avviklet ferie kan ikke utbetales i penger, men skal overføres til neste ferieår. Det kan overføres inntil 2 ukers ferie til det påfølgende ferieår etter avtale med nærmeste overordnet, se søknadsskjema under pkt 6.Vedlegg. Overføring av ferie ut over dette kan normalt ikke avtales.

3. Fastsettelse av ferietidspunkt

Arbeidstaker kan kreve sammenhengende ferieperiode på tre uker i hovedferien, dvs. i tidsrommet 1. juni - 30. september. Resterende del av ferien kan arbeidstaker kreve avviklet samlet i løpet av ferieåret, med mindre annet er avtalt med arbeidstaker eller med de tillitsvalgte. 
Arbeidsgiver skal i god tid drøfte tidspunktet for ferie med den ansatte og sette opp ferielister. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om fastsatt ferietidspunktet senest to måneder før ferien tar til, jf ferieloven § 6 (2) hvis ikke særlige grunner er til hinder for det.  Hvis det ikke oppnås enighet om ferietidspunkt, har arbeidsgiver styringsrett innenfor visse rammer, jf ferieloven § 6 (1)

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Arbeidstakeren skal gi arbeidsgiver minst 2 ukers varsel før avviklingen av ekstraferie.

4. Overføring av ferie

Etter arbeidstakers ønske kan det overføres inntil 2 uker av lovbestemt ferie til det påfølgende ferieåret etter skriftlig avtale med nærmeste overordnet, jf. Ferieloven § 7 (3). Overføring av ferie ut over dette kan normalt ikke avtales. Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle ansatte tar ut ferie, jf. Ferieloven § 14. 

5. Ferieavvikling i forbindelse med sykdom

a) Når arbeidstaker blir syk før ferien

En ansatt som er syk i dagene rett før ferien kan utsette ferien til senere i samme ferieåret, hvis:

  • - sykdommen dokumenteres med legeerklæring
  • - den ansatte er helt (100 prosent) arbeidsufør
  • - krav om utsettelse av ferie fremsettes senest siste arbeidsdag før avtalt ferie
  • - hele den avtalte ferien utsettes

Utsettelse av ferie er ikke noe som skjer automatisk selv om arbeidsgiver er kjent med at en ansatt er syk i dagene, eller månedene, før avtalt ferie skal avvikles. Det kreves at den ansatte informerer arbeidsgiver, enten skriftlig eller muntlig, om at ferien skal utsettes. Samtidig skal det fremlegges legeerklæring på at vedkommende er 100 prosent arbeidsufør.

Kreves ikke ferien utsatt før den skulle vært tatt, kan arbeidsgiver senere motsette seg at feriedagene skal avvikles. Unntak gjøres i forbindelse med sykdom i ferien, se mer om dette under. Hele ferien skal utsettes med mindre partene blir enige om en annen ordning. Den ansatte er forpliktet til å vende tilbake til jobb etter sykmeldingens utløp, selv om den opprinnelige avtalte ferieperioden ikke er avsluttet.

b) Når arbeidstaker blir syk i ferien

  En ansatt som blir syk i ferien kan utsette feriedagene til senere i ferieåret, hvis:

  • - sykdommen dokumenteres med legeerklæring
  • - den ansatte er 100 prosent arbeidsufør
  • - den ansatte må kreve utsettelse av ferie uten ugrunnet opphold etter tilbakekomst på jobb (innen 14 dager)

Det er antall dager den ansatte har vært arbeidsufør som kan gis som ny ferie senere i ferieåret.

Når en ansatt krever ferien utsatt på grunn av sykdom er det fornuftig at ferien avvikles innen utgangen av ferieåret. Arbeidstaker har ikke krav på å få ny ferie i hovedferieperioden (1. juni-30. september). Arbeidsgiver har ansvar for å påse at den ansatte avvikler ferien innen ferieårets utløp. Dersom dette ikke er gjennomførbart på grunn av den ansattes fravær, blir ferien automatisk overført til det påfølgende året.

6. Ferie ved ansettelse i ferieåret

Arbeidstaker som begynner i jobb før 1. oktober, har rett til full feriefritid det året vedkommende begynner. Arbeidstaker som begynner 1. oktober eller senere har rett på en uke ferie. Forutsetningen er at arbeidstaker ikke har avviklet ferien hos tidligere arbeidsgiver, se ferieloven § 5 nr 3. Arbeidstaker kan bare kreve ferie tilsvarende det som ikke er avviklet hos tidligere arbeidsgiver.

7. Utbetaling av feriepenger

Feriepenger utbetales normalt i juni. Feriepenger er alltid skattepliktige, men det er såkalt trekkfritak for feriepenger når de betales ut i ferieåret. Det trekkes derfor ikke vanlig skatt av feriepengene i juni. De som slutter i Normisjon, vil normalt få utbetalt feriepenger når ansettelsesforholdet opphører. Feriepenger som utbetales i opptjeningsåret er skattepliktig.

8. Bestemmelser som gjelder ansatte i samarbeidslandene

Planlegging av all ferieavvikling i samarbeidslandene skjer i forståelse med direktøren. Ferieavvikling bør i hovedsak skje slik at en utnytter best mulig de klimatisk gode arbeidsperiodene i tjenestelandet. Ansatte i Mali/Senegal har rett til en ekstra friuke på grunn av ekstreme klimatiske forhold.

 

5. Referanser

Ferieloven

6. Vedlegg

 

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 002

Sist endret:
3.1.2019