Fellesdel

Avviksmelding

4.4.1 Arbeidstidsbestemmelser - alle ansatte

DOKUMENT

Kap 4. Personal

D-4.4.1

 

Arbeidstidsbestemmelser - alle ansatte

ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER - ALLE ANSATTE

Punktene under er hentet fra Lønnavtale for ansatte i Normisjon (LA), punkt 3.

Arbeidsforhold

Arbeidsforholdene i Normisjon reguleres generelt av Arbeidsmiljøloven

Hovedregel arbeidstid

Lønnsavtalen forholder seg til Arbeidsmiljølovens forståelse av arbeidstid (§10-1):
• Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.
• Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver.

Ansatte i Normisjon har som hovedregel samme arbeidstid som samfunnet forøvrig. Den gjennomsnittlige ukentlige arbeidstiden i Normisjon er 37,5 time pr. uke (inkludert lunsj).

Ansatte skal i gjennomsnitt ha fem arbeidsdager og to fridager pr. uke. Ansatte med fast kontortid eller gjennomsnittsberegning kan etter avtale med overordnet «utsette» fridager og ta dem ut på et senere tidspunkt, men likevel slik at det normalt blir minimum 1 fridag pr. uke og 1 frihelg pr. 3. uke.

For mange av Normisjons ansatte vil arbeidets art være av en slik karakter at en må påregne perioder med større arbeidspress og lengre arbeidsdager. Både den ansatte og arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstiden i slike perioder holdes innenfor arbeidsmiljølovens maksimumsgrenser og ikke blir urimelig lang.

Arbeidstidsordninger

Normisjon har fire forskjellige arbeidstidsordninger:
Ansatte med fast arbeidstid
Ansatte med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
Ansatte i særlig uavhengig stilling
Ledere
Sesongansatte og ansatte med turnus og vakttjeneste

Som et unntak har pedagogisk personale ved Normisjons bibel- og misjonsskoler egne arbeidstidsordninger, se pkt 4.4.1.6.

Arbeidstid i forbindelse med høytider

• Julaften og nyttårsaften er fridager.
• Arbeidstiden i romjulen er normalt fra kl. 09.00 – 14.00. Avspaseres det i denne perioden, avspaseres det 5 timer pr dag.
• Arbeidstiden onsdag før skjærtorsdag er fra kl. 08.00 – 12.00. Avspaseres det denne dagen, avspaseres det 4 timer.
 

5. Referanser

Arbeidsmiljølovens kapittel 10. Arbeidstid

6. Vedlegg

Lønnsavtale for ansatte i Normisjon

Godkjent av:
Generalsekretær

Saksbehandler:
Personalleder

Gyldig fra:
01072012
Versjon: 001

Sist endret:
15.03.21